Decàleg Federalista: Fer de la terra la pàtria de la humanitat

  1. FEDERAR ES COMPARTIR GOVERN. Crear aliances i bastir ponts enlloc de murs. Per mitjà de la negociació, l’acord i el pacte. Exercici del ACORD I ELS PACTES D’ESTAT. Fer servir institucions que tinguin per missió la resolució de conflictes entre territoris i la possibilitat de crear projectes de desenvolupament comú, com poden ser el SENAT FEDERAL i les CONFERENCIES DE PRESIDENTS.
  2. FEDERAR ES EXERCIR UN GOVERN MULTINIVELL. Basat en la Fraternitat i el principi de Subsidiarietat. Enfront la política conservadora basada en la autoritat jeràrquica i la disciplina vertical, el federalisme es basa en el Faedus (Pacte) i en el Fides (Confiança). Posa en pràctica un Govern sectorial interterritorial (sanitat, educació, medi ambient, seguretat…) Permet exercir la governança des d’on sigui mes eficient.
  3. FEDERAR permet el màxim autogovern de cada nació, o  unitat territorial que composa la federació. Les competències que son exercides per cada membre de la federació han de estar clarament definides en la Constitució Federal. Les competències de cada unitat federada no poden ser objecte de negociació parcial i partidista, sinó que formen part del Pacte d’Estat. “Un model federal pot adoptar formes variades, sempre amb un denominador comú: l’encaix del autogovern de les parts en un govern compartit per totes elles” Victoria Camps.[i]
  4. FEDERAR exigeix la lleialtat institucional per triplicat. “El difícil equilibri de la construcció de cada part de la federació cap endins de les seves pròpies nacions o estats federats, i cap enfora, exigeix el constant exercici de la cultura federal en tots els pactes a realitzar” . Acomodar la construcció d’un estat federal tenint en compte les necessitats regionals, nacionals i les del estat federat.
  5. FEDERAR permet una FISCALITAT COMPARTIDA. Organització social de la solidaritat. Ha de tenir en compte la població i necessitats singulars de cada territori. Els pressupostos han de tenir en compte el numero de habitants i la correcció de desigualtats. Tendir al autogovern de ingressos i despeses. Apropar-nos a la màxima “de cadascú segons les seves possibilitats i cadascú segons les seves necessitats”
  6. FEDERAR permet la construcció política y social de la confiança. Confidere, refiarse del altre i construir amb l’altre. Es el desenvolupament d’una cultura federal. “El federalisme no es tan sols un disseny jurídic- constitucional; es una cultura política necessària per la vida i els desenvolupament de les federacions… la qualitat de la democràcia es el respecte a la pluralitat en tots els àmbits de les relacions. El pluralisme està per davant de la regla de la majoria i està per sobre d’aquesta ”  com ens recordava Miquel Caminal[ii].   
  7. FEDERAR es crear espais per el desenvolupament de emocions polítiques positives que puguin neutralitzar les emocions tòxiques. Enfront de la por, l’enveja, l’odi, i la rancúnia; cal desenvolupar les emocions que mes desenvolupen el cervell i la creativitat humana com la empatia, compassió, amistat, i amor (philia) en el sentit de treball en cooperació per l’interès comú.. Promoure emocions polítiques positives sols es possible si estimulem la participació ciutadana, i la democràcia deliberativa i pública (no assembleària). Cultura que permet la gran abraçada dels altres, dels diferents. Permet donar la mà i no humiliar.
  8. FEDERAR es un model d’organització política i institucional i una cultura que permet la convivència en la diversitat. La seva formula política es UNIÓ EN LA DIVERSITAT, que es el lema de la Unió Europea.  La diversitat i les diferencies son una riquesa. La cultura federal hauria de permetre entendre, reconèixer i gestionar les diversitats i les singularitats. Fer compatibles el reconeixement de les diverses llengües, cultures, etnies i territoris que la composen. Construir una “Urdimbre cultural axiològica y actitudinal” en paraules de Ramon Màiz , una cultura  cívica-federal que socialitzi a la ciutadania i l’allunyi del retorn a la tribu.
  9. FEDERAR permet als ciutadans i ciutadanes l’exercici de la pluriidentitat, es un procés en relació, que permet convivències múltiples i flexibles. “ Les persones com els pobles son plurals, només els totalitarismes creuen que son idèntics” diu Hannah Arendt . Les persones son plurals en les seves identitats, en els seu desitjos, i en la seva creativitat, i cap identitat es superior a les demés.
  10. La Federació europea y mundial la única forma de que s’enfrontin políticament als grans reptes globals de la humanitat. Enfront del domini del capitalisme financer, dels riscos del canvi climàtic, de la destrucció de les guerres genocides, i el repte de la acollida de refugiats, el futur precisarà una governança mundial federal, que per ara només podem imaginar. Com ja va fer Francisco Pi i Margall el 28 d’Abril de 1900: “serà ilusoria la libertad mientras no haya igualdad de condiciones. Preparaos a conseguirla…. Poned todos los días más alto el nivel de vuestra propia cultura, protestad contra toda guerra de conquista, negaos a pelear por toda causa que no sea justa, no favorezcáis jamás las rivalidades entre naciones, no descanséis hasta hacer de todo nuestro linaje una familia y de la tierra la patria de todos los Hombres”[iii]

Carme Valls. 

Vicepresidenta de Federalistes d'Esquerres. Per Club Còrtum

 

 

[i] Victoria Camps, Joan Botella, i Francesc Trillas 2016) ¿Qué es el federalismo?. Madrid. Catarata. Pg 11

[ii] Miquel Caminal (2002) El Federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional. Barcelona: Paidós.

[iii] Francisco Pi i Margall (1900)Carta a obreros de toda España. En ARTICLES de F Pi i Margall (1908) l’Anuari. Barcelona.pg269

Deixa un comentari